Banner NPKA: jiten©2007

Tournament 2001

First
Photo: Jitendra
Gopal Singh
22 hrs 58 mins
Second
Photo: Jitendra
Ratna Kaji Maharjan
18 hrs 45 mins
Third
Photo: Jitendra
Mohan Krishna Shrestha
11 hrs 40 mins
Best Pigeon
Best Pigeon
Kal Aankhey Kashni
8:40
Friday 5 Jesth 2058
  Participant  Score   Address
1. Amar Bahadur Basnet 6:15Gyneshwor, Kathmandu
    Judges: Narendra Raj Bajracharya/Sanu Raja Ranjit
2. Mohan Krishna Shrestha 11:40 Bafal, Kathmandu
    Judges: Sushil Bista/Raju Khanal
3. Shyam Raj Satyal 6:07
    Judges: Ahamad Khan/Ramesh Shrestha
4. Suresh Shrestha 5:00Sanepa, Lalitpur
    Judges: Dipankar P. Pradhan/Umesh Raj Shiha
5. Kumar K. C. 5:25Dillibazar, Kathmandu
    Judges: Bal Krishna Shrestha/Nirajan Chandi Shrestha
6. Gopal Singh 22:58Jawalakhel, Lalitpur
    Judges: Chandra Man Shrestha/Nischal Basnet
Satday 6 Jesth 2058
  Participant  Score   Address
1. Ahamad Khan 4:58Gyneshwor, Kathmandu
    Judges: Suresh Shrestha/Ujjwol Rimal
2. Narayan Bahadur Shrestha 2:40Sanepa, Lalitpur
    Judges: Narendra Raj Bajracharya/Prakash Joshi
3. Mahomad Nazir 7:22Jawalakhel, Lalitpur
    Judges: Mohan Krishna Shrestha/Chandra Man Shrestha
4. Sushil Bista 9:39Dillibazar, Kathmandu
    Judges: Bal Krishna Shrestha/Govinda Khanal
Sunday 7 Jesth 2058
  Participant  Score   Address
1. Keshav Raj Sharma 7:25Ramkot, Kathmandu
    Judges: Ramesh Shrestha/Govinda Khanal
2. Girwan Bikram Shah 0:35Lainchour, Kathmandu
    Judges: Momad Nazir/Raju Khanal
3. Ratna Kaji Maharjan 18:45Jyatha, Kathmandu
    Judges: Chandra Man Shrestha/Ujjwol Rimal
4. Bishwo Dinesh Raj Joshi 4:25Dillibazar, Kathmandu
    Judges: Bal Krishna Shrestha/Nirajan Chandi Shrestha
  Chief Judge   Gopal Singh

Tournament was organized 3 days and there were 14 Pigeon Keepers took part in the tourney and 3 participant withdraw their participantion.

There were altogether 18 Judges who have conducted the tourney and the Chief judge was Gopal Singh who fortunately was also the winner of the tournament.

Photo: Jitendra